Du är här: Start Astridgården Fadder

Astridgården

Fadderansvaret

Vårt syfte med fadderansvaret är att säkerställa att de boende på Astridgården får en god och effektiv vård och omsorg, att kontinuiteten vad gäller personal blir hög samt att den enskildes individuella behov tillgodoses. Faddern utses när den boende flyttar in och skall träffa den nya hyresgästen senast fem dagar efter inflyttningen. Även en vikarierande fadder skall utses. Den boende har rätt att byta fadder, om så önskas.

Fadderansvaret innefattar: Ett ansvar för sin hyresgäst som bygger på Astridgårdens omvårdnadsfilosofi.

"Omvårdnaden på Astridgården skall grundas på en humanistisk människosyn som innebär att alla människor är unika och har samma värde. Varje människa, ung som gammal, är aktivt skapande och tar ansvar för sina handlingar.

Människans liv, självbestämmande och integritet skall respekteras. Att vara gammal är ingen sjukdom. God omvårdnad skall kännetecknas av och innehålla rätt kompetens, kärleksfullhet och engagemang."

Individuell planering

- Tillvara ta vårdtagarens intressen i vårdplaneringen, upprättar en individuell arbetsplan och mottagande av den boende vid inflyttning.

- Ansvarar för att alla arbetskamrater är informerade om arbetsplanens innehåll.

- Ansvarar tillsammans med sjuksköterskan för att följa upp planen både mot arbetskamrater, anhöriga och den boende.

- Ansvarar för att planen hålls aktuell avseende medicinska och sociala insatser samt adresser till anhöriga.

- Ansvarar för att de insatser som överenskommits i arbetsplanen genomförs och att de står i rätt förhållande till den av hemtjänst assistenten bedömda tiden.

- Uppmärksammar högtidsdagar

- Ansvarar för att den boende behåller sin personliga stil när det gäller doft, hår, naglar, kläder, glasögon m.m.

Rehabititering/aktiviteter

- Ansvarar för att rehabiliterings och aktivitets insatser blir genomförda enligt arbetsplanen och paramedicinska ordinationer.

- Planerar och förbereder besök hos annan vårdgivare exempelvis tandläkare, forvård, sjukhus eller dylikt.

- Planerar och förbereder fritidsaktiviteter samt följer upp att aktiviteten genomförts som planerats.

Anhörigkontakter

- Ansvarar för att det finns en löpande dialog med anhöriga.

Klädvård

- Ansvarar för att den boende har hela och rena kläder

- Ansvara för inköp av nya kläder i samråd med den boende och anhöriga.

Bostaden

- Ansvara för ordningen i bostaden.

- Pynta i bostaden inför helger enligt den boendes önskan, om inte anhöriga gör detta.

- Uppmärksammar och förebygger fallolyckor i bostaden.

Hjälpmedel

- Uppmärksammar behov av hjälpmedel

- Håller tekniska hjälpmedel rena och funktionsdugliga.

Privata medel

- Ansvarar för hantering av privata medel enligt instruktion för verksamheten.

Medicinska insatser

- Rapporterar till sjuksköterska avvikelser beträffande aktuellt hälsotillstånd, behandlingar med mera.

Vård i livets slutskede

- Faddern har ansvaret för att god omvårdnad som visar respekt för patientens värdighet och integritet, bevarar och stärker hans/hennes självkänsla, möjliggör en god livskvalitet och värnar om tryggheten inför döden.

 

Visste du att...

Astridgården har utsetts av Alecta till en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Hemlagad mat

På Astridgården får alltid alla boende hemlagad och näringsrik mat.

Utevistelse

För alla som vill ser vi till att ge möjlighet till frisk luft och utevistelse - varje dag!

Vår filosofi...

...är att alla människor ska få ha en så bra ålderdom som möjligt.